Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N SEKÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 2016/679 MUKAINEN REKISTERISELOSTE.

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Blue White Innovations Oy 
Y-tunnus: 2802748-3
Osoite: Kurkiraitti 2
Postinumero: 37550
Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Ari Raatikainen ,  ari@bwi.fi

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Rekisteritietoja voidaan käyttää Blue White Innovationsin ja asiakkaan väliseen tiedottamiseen,  markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta rekisterin toteuttamistavasta riippuen voi osa tiedoista  sijaita Blue White Innovationsin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

Rekisteritietoja ei siirretä ilman asiakkaan suostumusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@bwi.fi.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@bwi.fi.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Blue White Innovations Oy


Kurkiraitti 2
37550 LEMPÄÄLÄ

Y-tunnus: 2802748-3

Ota yhteyttä

Sähköposti:      ari@bwi.fi
Puhelin:            0405681357

Asiakaspalvelu

Sähköposti:      info@bwi.fi