Yleiset toimitusehdot


Näitä ehtoja sovelletaan Blue White Innovations Oy:n (jäljempänä "Toimittaja") toimittamiin asiantuntijapalveluihin yritys- tai yhteisöasiakkaille
(jäljempänä "Tilaaja").

Tilaaja hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun.
Ehdot ovat voimassa 1.7.2021 alkaen. 

1. Sopimuksen syntyminen

•       Sopimus tilaajan ja toimittajan välillä syntyy, kun tilaaja tekee toimittajan verkkosivustolla tilauksen tai hyväksyy erillisen kirjallisena annetun tarjouksen ja kun toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tilaajalle.

2. Palvelun sisältö ja tuottaminen

•    Palvelu tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa asennus-, huolto-, ylläpito-, tuki-, konsultointi-, koulutus- tai ohjelmistopalvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa palvelua.

•    Toimittaja tuottaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin se on palvelukuvauksessa kuvattu tai tilaajan kanssa erikseen sovittu. Toimittaja voi toimituksissaan käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita.

•    Kertaluontoinen palvelu on toimitettu tai jatkuvaluontoisen palvelun toimitus on alkanut, kun toimittaja niin ilmoittaa ja tilaajalla on mahdollisuus tarkistaa palvelun sisältö.

•    Toimittaja saa tehdä palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli palvelun sisältö ei olennaisesti muutu. Toimittajalla on myös oikeus tehdä palveluun olennaisia muutoksia, mikäli hyöty tilaajalle on ilmeinen, kuten uuden teknologian käyttöönotto.

•    Toimittajalla on myös oikeus tehdä muutoksia, mikäli lainsäädäntö muuttuu, viranomainen määrää tai jos muutoksen toteuttaminen on perusteltua myöhemmän vaaran tai vahingon välttämiseksi.

3. Palvelun hyväksyminen

•    Palvelu katsotaan toimitetuksi ja hyväksytyksi kun tilaaja niin ilmoittaa TAI kun tilaaja maksaa palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös jos tilaaja ei ole kahden viikon kuluessa ilmoittanut mitään eikä esittänyt kirjallista reklamaatiota.

4. Toimittajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

•    Toimittaja suorittaa työnsä huolellisesti, ammattitaitoisesti ja oman pätevyysalueensa rajoissa. Toimittaja valitsee kullekin palvelusuoritukselle sopivat työmenetelmät ja resurssit oman harkintansa mukaan siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai muutoin ei ole toisin sovittu.

•    Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on paitsi tämän sopimuksen myös kaiken sopimuksen kohteena oleviin palvelusuorituksiin soveltuvan lainsäädännön mukainen.

•    Toimittaja tiedottaa kaikista olennaisista palvelun muutoksista ennakkoon. Jos tiedottaminen ennakkoon ei ole mahdollista, tiedottaa toimittaja muutoksesta heti kun se on mahdollista.

5. Tilaajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

•    Tilaajan tulee pyynnöstä antaa Toimittajille oikeat, riittävät ja ajantasaiset lisätiedot palvelun kohteeseen liittyen, jos tällaisia tietoja tarvitaan palvelun suorittamiseksi. Tiedot tulee antaa kohtuullisessa ajassa siitä lukien, kun niitä on kysytty.

•    Tilaajan tulee yleisesti myötävaikuttaa palvelun suorittamiseen sellaisten seikkojen osalta, jotka ovat niiden määrättävissä tai hallittavissa.

•    Tilaaja on velvollinen perehtymään Toimittajan antamiin ohjeisiin ja tiedotteisiin, jotka on toimitettu tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon.

•    Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista.

6. Maksut ja hinnat

•    Tilaaja maksaa toimittajalle palvelusta tilausvahvistuksessa tai työmääräarviossa kirjallisesti määritellyn maksun, voimassa olevan arvonlisäveron ja muut julkisoikeudelliset maksut.

•    Toimittajalla on oikeus laskuttaa tuotteet toimituksen tapahduttua ja palvelut niiden tekemisen jälkeen. Toimittajalla on kuitenkin oikeus laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei laskutusjaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen. Jos sopijapuolet ovat sopineet toimituksen tai sen osan hyväksymismenettelystä, toimittaja kuitenkin laskuttaa aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut toimitukseen perustuvat maksut kyseisen toimituksen tai sen osan hyväksymisen jälkeen.

•    Maksuehto on 14 päivää netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

•    Maksettuja maksuja ei palauteta.

•    Maksamattomista laskuista lähetetään yksi kirjallinen muistutus, josta ei peritä kuluja. Tämän jälkeen lasku siirtyy perintään, jonka aiheuttamista lisäkuluista tilaaja vastaa.

•    Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusien asiakkaiden tilauksiin muutoshetkestä alkaen, sekä vanhojen asiakkaiden nykyisiin sopimuksiin tai uusiin tilauksiin siirtymäkauden jälkeen, joka on vähintään 3 kuukautta.

•    Jos palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi toimittaja muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

7. Sopimuksen voimassaolo

•    Määräajaksi sovittua asiantuntijapalvelua koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen ja kertaluonteisen asiantuntijapalvelun tekemistä koskeva sopimus siihen kuuluneiden tehtävien tultua tehdyiksi.

•    Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään asiakkaan puolelta kuukauden ja toimittajan puolelta 3 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

8. Ylivoimainen este

•    Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), kuten lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet.

9. Immateriaalioikeudet

•    Tämä sopimus ei anna Sopijapuolille minkäänlaista käyttö- tai jälleenmyyntioikeutta toistensa nykyisiin immateriaalioikeuksiin, ellei tässä sopimuksessa tai muualla toisin kirjallisesti sovita.

•    Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä ja muita yleisesti tunnettuja aineettomia oikeuksia samoin kuin keksintöjä, ideoita ja liikesalaisuuksia riippumatta siitä, onko ne rekisteröity, rekisteröitävissä tai muutoin suojattu.

10. Salassapito

•    Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot,jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

•    Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisestisaatavilla taikka muuten julkista, (b) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta, (d) jonka vastaanottava sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa taikka (e) jonka vastaanottava sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

•    Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.

•    Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

•    Kohtaan 10 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kohtaan 10 liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa tässä kohdassa todettua pidempi salassapitovelvollisuus.

11. Sopimusrikkomuksen seuraukset

•    Sopimukseen perustuva Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 20 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 3:lla.

•    Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

•    Sopijapuoli ei vastaa toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos sopijapuolen velvollisuutena on sopimuksen mukaan toisen sopijapuolen tietojen ja tiedostojen varmuuskopiointi tai tietoturvasta huolehtiminen ja sopijapuoli on rikkonut tätä velvollisuuttaan.

12. Sopimuksen tulkinta

•   Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

•    Jos tähän sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

•    Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä Osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan asia erillisessä tuomioistuinsovittelussa. Mikäli tuomioistuinsovittelu ei sovellu riidan ratkaisuun, saatetaan se ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Paikka ja aika

Lempäälä 1.7.2021

Blue White Innovations Oy


Kurkiraitti 2
37550 LEMPÄÄLÄ

Y-tunnus: 2802748-3

Ota yhteyttä

Sähköposti:      ari@bwi.fi
Puhelin:            0405681357

Asiakaspalvelu

Sähköposti:      info@bwi.fi